HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Liečba > Liečba rán > Problematika traumatických rán

Problematika traumatických rán

Úrazovosť sa z roka na rok zvyšuje. Pribúdajú závažné poranenia s poruchami vedomia, dýchania, krvného obehu, s prudkým krvácaním do telových dutín, pri ktorých je postihnutá osoba v stave priameho ohrozenia života. S rozvojom motorizmu pribúdajú polytraumy. Týmto závažným druhom poranení sa venuje veľká pozornosť v médiách, v národnom traumatologickom pláne, venujú sa im značné finančné prostriedky na zabezpečenie záchrannej služby a drahých technológií na riešenie urgentných stavov.

Mimo hlavného prúdu pozornosti spoločnosti sa ocitajú otvorené poranenia (rany), ktoré síce bezprostredne neohrozujú život postihnutej osoby, ale pri nesprávnom manažmente môžu viesť k zbytočným komplikáciám. Tie sa prejavia vo forme predĺženia hojenia, nutnosti opakovaných návštev zdravotníckych zariadení, navýšením priamych i nepriamych nákladov spoločnosti na liečbu a zhoršením kvality života postihnutej osoby.

Pojem rana zvyčajne zahŕňa porušenie celistvosti kože, sliznice alebo niektorého orgánu. Táto široká definícia zahŕňa rany od najmenších odrenín až po zničenie celých častí tela. Spravidla sa pod týmto pojmom rozumejú rany vznikajúce ako súčasť úrazu. Úraz je vonkajšia udalosť (násilie), ktorá pôsobí na organizmus náhle, v ohraničenom čase, nezávisle od vôle postihnutej osoby a má vzápätí za následok dočasnú alebo trvalú poruchu zdravia. Rana vznikajúca ako súčasť úrazu sa označuje ako akútna.

Typy akútnych rán  
Akútne rany môžeme deliť podľa mnohých hľadísk, jedným z najpoužívanejších kritérií je rozdelenie rán podľa spôsobu ich vzniku.

Hojenie rán  
Hojenie je prirodzený proces obnovy integrity poškodených tkanív prebiehajúci formou regenerácie alebo reparácie.

Liečba