HARTMANN - RICO spol. s r.o.

Typy inkontinencie

Ako už bolo uvedené, predstavuje močová inkontinencia veľmi nesúrodú skupinu ťažkostí, kedy sa môže značne líšiť príčina a patofyziológia celého problému. To si vynútilo vytvoriť klasifikáciu, ktorá by bola použiteľná v bežnej praxi a uľahčila tak zdravotníkom správne určiť najefektívnejší diagnostický a liečebný postup pre daného pacienta.

Medzi základné typy močovej inkontinencie (viď tab.) patria tzv. stresová inkontinencia, urgentná inkontinencia (a jej základné formy, t.j.: motorická a senzorická forma), zmiešaná inkontinencia (kombinovaná, t.j. vyjadrená stresová i urgentná zložka inkontinencie v prípade toho istého chorého), paradoxná ischúria (inkontinencia z pretekania), extraanatomická inkontinencia (fistuly, vrodené chyby s defektom či neuzavretím dolných močových ciest atď.) a neurogénna (predtým označovaná ako reflexná) inkontinencia.

1. Stresová inkontinencia  49% 
2. Urgentná inkontinencia – motorická a senzorická forma   22% 

3. Zmiešaná inkontinencia (kombinovaná) 

29% 

4. Paradoxná ischúria (inkontinencia z pretekania)  

vzácnejšie 
5. Extraanatomická inkontinencia (fistuly, vrodené chyby)  vzácnejšie 
6. Neurogénna (predtým reflexná) inkontinencia   
format:standard

Už podľa základných prejavov ťažkostí a získaných anamnestických údajov sa preto snažíme odhadnúť, o aký typ močovej inkontinencie ide. Ako využiť toto rozdelenie, si môžeme ukázať na jednoduchom príklade. Ak ide napríklad o ľahšie prejavy urgentnej inkontinencie alebo o tzv. ťažkosti spojené s hyperaktívnym močovým mechúrom (overactive bladder syndróm) bez významnejšieho postmikčného rezídua po mikcii a bez iných známok závažného ochorenia (hematúria), je pre tento typ ťažkostí zvyčajne vhodné začať konzervatívnou neinvazívnou liečbou.

Odlišná je však situácia pri rozvinutej paradoxnej ischúrii. Chorý síce taktiež udáva veľmi časté močenie alebo únik moču v malých množstvách či po kvapkách, avšak močový mechúr je v tomto prípade preplnený retinovaným močom. Ak stav trvá už dlhší čas (aj niekoľko dní), môže byť spojený so zhromažďovaním moču takisto v horných močových cestách, s rozvojom ureterohydronefrózy a s poškodením funkcie obličiek. V týchto prípadoch je nevyhnutné zaistiť bezodkladne drenáž dolných močových ciest (najčastejšie močový katéter alebo eventuálne punkčná epicystostómia). Zvlášť u starších a polymorbídnych pacientov je vhodné zaistiť aj hospitalizáciu a infúznu liečbu s monitorovaním parametrov vnútorného prostredia, pretože hrozí minerálový rozvrat v rámci následnej polyurickej fázy renálneho zlyhania.

Popri už spomínanej základnej klasifikácii je nutné pri diagnostike a liečbe zohľadniť aj vek, pohlavie a pridružené ochorenia pacientov. V súčasnosti sa preto odporúča rozdeliť pacientov do nasledujúcich skupín: 

  • deti,
  • ženy,
  • muži,
  • starí a krehkí chorí,
  • chorí s neurogénnym postihnutím močového mechúra a dolných močových ciest.

Stresová inkontinencia  
Stresová inkontinencia je stav mimovoľného úniku moču pri zvýšení vnútrobrušného tlaku bez súčasnej kontrakcie detruzora, pričom je možné tento stav objektívne preukázať.

Urgentná inkontinencia  
Urgentná inkontinencia je definovaná podľa organizácie ICS ako nechcený únik moču pri imperatívnom nútení na močenie.

Zmiešaná inkontinencia (stresová + urgentná)  
Zmiešaný typ inkontinencie predstavuje kombináciu obidvoch predchádzajúcich typov, tj. stresovej a urgentnej inkontinencie.

Neurogénna (predtým reflexná) inkontinencia  
Ide o nechcený únik moču z uretry zavinený abnormálnou reflexnou aktivitou miechového centra.

Paradoxná ischúria – inkontinencia z pretekania  
V prípade paradoxnej ischúrie ide o samovoľné odtekanie moču po kvapkách z preplneného močového mechúra po zástave močenia.

Iný typ inkontinencie – tzv. extraanatomická inkontinencia  
Ide o inkontinenciu spôsobenú vrodenými chybami alebo o získané ochorenia.