HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Kariéra > Profesijný rast

Profesijný rast

Profesijný rast sa v spoločnosti HARTMANN – RICO opiera o základné piliere, ku ktorým patrí stabilita spoločnosti, takmer „rodinná firemná kultúra“, systém starostlivosti o kľúčových zamestnancov, program vedenia talentov, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov a v neposlednom rade systém benefitov.

Spoločnosť HARTMANN – RICO považuje kvalitných, vyškolených a motivovaných zamestnancov za najdôležitejší prvok na dosahovanie udržateľného rozvoja firmy. Preto je nastavený a aplikovaný prepracovaný systém rozvoja a vzdelávania zamestnancov. 

 

Adaptačný proces – novonastupujúci zamestnanec sa zoznámi s víziou a stratégiou, základnými procesmi vo vnútri firmy a získava základné produktové znalosti. 

 

Medikálna spôsobilosť – zamestnanci sa každoročne zoznamujú s produktmi celej skupiny HARTMANN a prvou pomocou s cieľom zvýšiť svoje medikálne kompetencie, ktoré firma považuje za významnú konkurenčnú výhodu. 

 

Odborná spôsobilosť – zamestnanci sa zaraďujú do kurzov, bez ktorých nemožno vykonávať pracovné úkony. Ide nielen o zákonné kurzy, ale aj o kurzy na získanie či prehĺbenie výrobných zručností, pracovných postupov v oblasti environmentu a kvality. 

 

Mäkké zručnosti – tu je obsiahnutý celý súbor tréningov, ktoré sú zamerané na získanie či prehĺbenie kľúčových zručností, uplatňovaním ktorých sa naplňujú firemné hodnoty. 

 

Jazykové vzdelávanie – zamestnancov, ktorí pri plnení svojich povinností komunikujú cudzojazyčne, firma podporuje pri udržovaní či zvyšovaní ich jazykovej pripravenosti, a to v individuálnych, skupinových alebo intenzívnych kurzoch. Vybraní zamestnanci sú motivovaní zahraničnými pobytmi.

 

Talent management program – novým a talentovaným zamestnancom je určený program vedenia talentov, cieľom ktorého je poskytnúť vybraným účastníkom nadštandardné rozvojové programy, zaradiť ich do dôležitých projektov v rámci spoločnosti a formou tútoriálu ich medziodborovo pripravovať na kariérny posun. Viac informácií nájdete tu.